Thursday, September 14, 2023

13th september for political prisoners in India -from Afghanistan

13 سپتامبر

روز [دفاع از] حقوق زندانیان سیاسی در هند

فراخوان کمیته بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند (ICSPWI)

ترجمه:‌کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست (مائوئیست)‌افغانستان

بیـانیـه

کمیته بین‌المللی حمایت از جنگ خلق در هند (ICSPWI) به پرولتاریای جهانی، تمامی سازمان‌های انقلابی و دموکراتیک و ضد امپریالیستی درود می‌فرستد و از آن حمایت می‌کند و از سیزدهم سپتامبر بعنوان روز[دفاع از] حقوق زندانیان سیاسی در هند استقبال نموده و فراخوان میدهد. ما درودهای انقلابی خود را به رفقای مان در زندان‌ها می‌رسانیم که به عنوان بخشی از کمپاین طولانی آزادی همه زندانیان سیاسی در هند، ثابت و استوار ایستاده‌اند و درفش سرخ را محکم در دست دارند.

رفقای هندی می نویسند:

« 94 سال پیش، یک انقلابی ملی، رفیق "جاتیندرات داس" به همراه رفیق "بیگت سینگ" در اعتصاب غذایی نامحدود قرار گرفت و خواستار به رسمیت شناختن انقلابیون به عنوان زندانی سیاسی در زندان راج بریتانیایی گردیدند و پس از 63 روز اعتصاب غذا کشته شدند. به یاد آن جانباختگان بزرگوار،‌ حزب کمونیست هند (مائوئیست) 13 سپتامبر را به عنوان روز [دفاع از] حقوق زندانیان سیاسی گرامی می‌دارد. برای حزب کمونیست هند (مائوئیست)، حاکمان فعلی نه تنها بخشی از آن مبارزه استقلال طلبانه نیستند، بلکه آنها نیز با آن مخالفت کرده و از اربابان استعمارگر حمایت نموده‌اند و اکنون چه بی شرمانه و شیطنت آمیز (هفتاد و پنجمین سال استقلال) را تحت عنوان « آزادی کا امروت کال »‌ به تجلیل می‌گیرند.

اما حتی امروز در زندان هایشان با هیچ انقلابی بعنوان یک زندانی سیاسی در کشوری که تحت عنوان بزرگترین کشور دموکراتیک از آن نام می‌گیرند،‌ رفتار نمی شود.

حاکمان "هندوتووا" بسیار مشتاقانه، غیردموکراتیک و غیرقانونی لوایحی را در مجالس قانون‌گذاری در نقشه راه خود برای ساختن ملت هندو قبل از سال 2047 که صدمین سالگرد استقلال هند نامیده می شود، تصویب می کنند. این مسئولیت اصلی ماست که با موفقیت انقلاب دموکراتیک نوین هند، رویاهای آنها را ناکام بگذاریم و از تنوع زیستی هند از جمله اقلیت های مذهبی به ویژه اقلیت های مسلمان و مسیحی محافظت کنیم.

مبارزه برای آزادی بی قید و شرط انقلابیون یک وظیفه عاجل برای تمامی نیروهایی است که در همبستگی قرار گرفته اند، و این بخشی از حمایت پیروزی جنگ آزادی‌بخش آنها است.

کمپاین حمایتی که درین سیزدهم سپتامبر در همه موارد ممکن آغاز می شود، با شرایط ملی همه کشورها وفق داده می شود و در روز 25 نوامبر 2023 بعنوان روز جهانی اقدامات به اوج خود خواهد رسید.

زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط آزاد کنید!!!

زنده باد جنگ خلق در هند!!!

کمیته بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند (ICSPWI)

سپتامبر 2023

No comments:

Post a Comment