Thursday, May 20, 2021

Kaypakkaya is a rupture with the bourgeois line and the birth in the proletarian line! Joint Declaration

  TKP/ML Resmi Web Sitesi

Uluslararası MLM Parti ve Örgütlerden Ortak İbrahim Kaypakkaya Açıklaması: KAYPAKKAYA BURJUVA ÇİZGİDEN BİR KOPUŞ, PROLETER HATTA BİR DOĞUŞTUR!

KAYPAKKAYA BURJUVA ÇİZGİDEN BİR KOPUŞ, PROLETER HATTA BİR DOĞUŞTUR!

Enternasyonal proletaryanın Türkiye topraklarındaki temsilcisi partimiz TKP/ML’nin kurucu ve kuramcı önderi İbrahim KAYPAKKAYA yoldaş katledilişinin 48. yılında bizlere rehber olmaya devam ediyor. İbrahim KAYPAKKAYA yoldaşı Yeni Demokratik Devrim, Sosyalizm ve Komünizm mücadelemizde, Halk Savaşında yaşatıyoruz.

Emperyalist-kapitalist sistem çürümeye devam ederken tüm gözeneklerinden kan, gözyaşı ve irin akıtarak dünyanın her yerinde asalak sömürgenliğini sürdürmektedir. Ekonomik-siyasal krizler, bölgesel düzeylerde devam eden savaşlar emperyalistler arası çelişkileri ve paylaşım mücadelelerini daha fazla tırmandırmaktadır. Bu durumun doğrudan sonuçları ise haksız savaşlar, artan yoksulluk, on milyonlarla ifade edilen mültecilik, artan gerici ve faşist örgütlenmeler, devlet şiddetinin yaygınlaşması olmaktadır. Önümüzdeki fotoğrafın bir tarafında bu vahşi sömürü düzeni ve onun sonuçları varken diğer tarafta ise tüm bu gericilik ve vahşet tablosuna karşı mücadele eden, her türlü saldırganlığa direnen, savaşan halk kitleleri, devrimciler ve komünistler bulunmaktadır.

Bu yüzden karşımızdaki karşı-devrimci dalga gözümüzü korkutmamaktadır. Biliyoruz ki kitleler devrimci politik bilinçle yüklendiğinde ve bu bilinçle hareket ettiğinde emperyalistler ve onların uşaklarının sadece “kağıttan kaplan” oldukları görülecektir. Sınıflar mücadelesinin tarihi defalarca göstermiştir ki kitleler devrimci bir bilinçle ayağa kalktıklarında karşılarında hiçbir güç duramamaktadır. İçinde bulunduğumuz tarihsel kesitte tam da bu yüzden ideolojik netlik ve pratik cüret her zamankinden daha fazla ihtiyaçtır. Kitlelerin bu netlikle donanmış politik örgütlenmelere ve pratik önderliklere ihtiyacı vardır.

İbrahim KAYPAKKAYA yoldaşın katledilişinin 48. yılında bir kez daha yaşadıkları dönemlerde tarihsel çıkışı göstermiş olan komünist önderlerden ilham almanın, onları anlamanın, kavramanın önemini görüyoruz. İbrahim KAYPAKKAYA yoldaş ve benzeri komünistler yalnızca bir ülkenin değil enternasyonal proletaryanın ortak değerleridir ve ortak tarihimizin parçalarıdır. Tam da bu yüzden onların öğretileri, ideolojik duruşları ve politik-pratik cüretleri komünistlerin ortak hafızasının bir parçası olarak değerlendirilir. Devam eden mücadelemizde yol göstericiler olarak tarihsel rollerini sürdürürler.

Sınıflar mücadelesi tarihi ancak cüretli politik ve pratik çıkışlarla inşa edilir. Var olana, alışılagelmiş, öğretilmiş düşünce ve değer yargılarına, dogmalara, statükolara kökten bir karşı çıkış ya da görünenin kabul edilenin karşıtını, alternatifini yaratmak; ancak ve ancak sömürü ve talan sisteminin “giydirdiği elbise”yi en küçük bir kumaş parçası dahi üzerimizde kalmayacak bir biçimde söküp atmamızla mümkündür. Eğer sistemin en küçük bir parçasını üzerimizde taşıyorsak sistemden köklü kopuşlar gerçekleştirmemiz zor ve nihayetinde de imkansızdır. Mutlaka var olan sistemle şu veya bu ideolojik ve pratik düzlemde bir araya geleceğiz demektir. Ödenen büyük bedellere rağmen burjuvaziye teslim olmanın çeşitli biçimlerde dünden bugüne dünyanın çeşitli coğrafyalarında gerçekleşiyor olması da bunun kanıtıdır. İbrahim KAYPAKKAYA yoldaş verili sistemi bütünlüklü reddedişin somutlanması olarak bu tür ideolojik duruşlara karşı panzehir olarak var olmuştur. Onun öğreticiliği ve yol göstericiliği ise eksilmemiştir.

Dünyanın tüm parçalarında birçok devrimci ve komünist var olmuş, herbirinin devrim ve komünizm mücadelesine önemli katkıları olmuştur. Ancak devrim ve sosyalizm mücadelesine hayatlarını adayan, dünya devriminin tuğlalarını emekleriyle, kanlarıyla, canlarıyla ören sayısız devrimci ve komünistin içerisinde bazıları tarihsel çıkışları, politik cüretleri, ideolojik berraklıklarıyla özel bir pozisyonda olmuşlardır. Onlar “buzu kırıp yol açanlar” olarak sınıf mücadelesinde bir kutup yıldızı işlevi görmüşlerdir. Sınıf mücadelesi tarihinin en kritik anlarında ortaya çıkan bu kişilikler yaşadıkları anın içerisinde geleceği inşa etmiş, sınıf düşmanlarının tüm karşı çabalarına rağmen kendilerinden sonra gelen kuşaklar tarafından da bayraklaştırılarak düşünceleriyle önderlik etmeye devam etmişlerdir. İbrahim KAYPAKKAYA yoldaş kısacık yaşamında sınıf mücadelesi tarihinde böylesi bir misyonun taşıyıcısı olmuştur.

İbrahim KAYPAKKAYA yoldaş tüm devrimci ve komünist önderler gibi sınıf mücadelesinin doğrudan ürünüdür. Yaşadığı topraklardaki sınıf mücadelesinin keskinleştiği tüm alanlarda bizzat yer alarak pratik-teori-pratik diyalektik bilgi teorisini TKP/ML’nin ideolojik-politik-örgütsel çerçevesinin ortaya çıkarılmasının temel zemini yapmıştır. Aynı zamanda uluslararası alanda yaşanan sınıf mücadelesini ve ideolojik çatışmaları derinlemesine incelenmiş, tüm bunların üzerinden düşüncelerini adım adım inşa etmiştir. MLM’nin Türkiye’deki temsilcisi olmuştur.

İbrahim KAYPAKKAYA Türkiye’de süregiden sınıf mücadelesinin Marksist ilkeler üzerinden yeniden yeşermesidir. Öncelikle ideolojik bir kopuş ve yeniden doğuştur. Çünkü, o zamana kadar proletarya ve ezilen emekçiler adına hareket eden ya da hareket ettiğini iddia eden tüm küçük burjuva, oportünist, revizyonist ve parlamenterist anlayışlardan kendisini düşünsel ve pratik anlamda ayrıştırmıştır. Bu açıdan ilkesel kopuşlar gerçekleştirmiştir. O bir yeniden doğuştur, çünkü; yalnızca kendisinden öncekilerden ve an da varolanlardan kopmakla kalmamış aynı zamanda proletarya ve ezilen emekçiler için gerçek kurtuluşun güzargahını inşa etmiştir. O, Türkiye’de, tarihin gördüğü en devrimci sınıfın, proletaryanın, yıkan ve inşa eden nasırlı ellerinde dalgalanacak ve burjuvazinin burçlarına dikilecek kızıl bayrağın tarifleyicisi olmuştur.

İbrahim KAYPAKKAYA Türkiye siyasal-toplumsal devriminin ve Marksizm-Leninizm’in tarihsel ilerleyişinin Mao yoldaş ile ulaştığı yeni aşama olan MLM’nin iyi bir öğrencisi olmuştur. O, ortaya koyduğu teorik, politik ve örgütsel çizgiyle bunu başarmıştır. O, Türkiye’de öncü ve önder güce ihtiyacı açığa çıkararak tarihsel bir adım atmıştır. O, tarihin kaçınılmaz akışını ve bu akışın diyalektiğini Mao yoldaşın Marksizm’i taşıdığı noktayla birleştirerek Halk Savaşını devrimin yolu olarak somutlaştırmıştır. O, Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin yol göstericiliğiyle partiyi şekillendirmiştir. KAYPAKKAYA yoldaş bilimsel sosyalizmin teorik ürünlerini ve birikimlerini dogmatik formülasyonlar yığını ve mutlak formülasyonlar biçiminde ele alan anlayışlara karşı acımasız bir savaş açmıştır. O, aynı biçimde bilimsel sosyalizmin köklerine sadık kalarak, o köklerle muazzam ilişkiler kurarak dünle bugünü birleştirerek geleceği kazanmanın işaret fişeği olmuştur.

Bu yüzden de dün olduğu gibi bugün de enternasyonal proletaryanın MLM güzergâhta yürüyen komünistlerin meşalelerinden biri olmaya devam etmektedir. Komünizmin bu kızıl meşalesinin takipçisi olmanın onurunu taşıyoruz ve İbrahim KAYPAKKAYA yoldaşın ideolojik netliği, politik ve pratik cüreti katledilmesinin 48. yılında da bizlere yol göstermeye devam ediyor.

 

-Komünist Önder İbrahim KAYPAKKAYA Ölümsüzdür.

-Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

-Şan Olsun Halk Savaşının Zaferine!

-Şan Olsun Marksizm-Leninizm-Maoizm’e!

 

İmza Atan Parti ve Örgütler:

Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist

Peru Komünist Partisi

Brezilya Komünist Partisi (Kızıl Fraksiyon)

Kızıl Bayrak Komitesi – FRG

Halka Hizmet – Norveç Komünist Birliği

Amerika Birleşik Devletleri Komünist Partisi – Yeniden İnşa Komitesi

Ekvador Komünist Partisi – Kızıl Güneş 

Galiçya Maoist Komünist Partisi İnşa Komitesi

Komünist İşçi Sendikası (mlm) – Kolombiya

Kızıl Dalga (Danimarka)

Avusturya Komünist Partisi (Maoist) Kuruluşu için Komiteler

Meksika Komünist Partisi’nin Yeniden İnşası için Devrimci Hücreler (NR-PCM)

Bildiriyi Ayrıca İmzalayan:

Maoist Komünist Parti – İtalya

MAYIS 2021


Kaypakkaya is a rupture with the bourgeois line and the birth in the proletarian line!

Comrade İbrahim KAYPAKKAYA, founder and theoretical guidance of our Party, the representative of the international proletariat in Turkey, on the 48th Anniversary of his murder continues to guide us. We keep our Comrade İbrahim KAYPAKKAYA alive in our struggle for the New Democratic Revolution, Socialism, Communism and People's War.

While the imperialist-capitalist system continues to crumble, it maintains its parasitic colonialism throughout the world with blood, tears and pus oozing out from all its pores. Economic-political crisis and wars on regional level sharpen the conflicts between the imperialists and further escalate the struggle for further division. The direct consequence of this situation are unjust wars, increasing poverty, millions of so-called refugees, growing reactionary and fascist organizations and a spreading of government violence. While there is this brutal order of exploitation and its consequences on one side of the picture that we are facing, on the other there are the popular masses, the revolutionaries and the communists, that fight against all this reaction and barbarism and that resist all forms of aggression.

This is why the counter-revolutionary wave that we are confronted with does not intimidate us. We know, that when masses carry a revolutionary political consciousness and act upon this consciousness, it will be seen that the imperialists and their lackeys are merely “paper tigers“. Time and again the history of the class struggle has shown, that when the masses rise with revolutionary consciousness, there is no force that can withstand it. In the historical context that we are in, this is precisely the reason why ideological clarity and practical audacity is required more then ever. The masses need political organizations and practical guidance, that is equipped with this clarity.

On the 48th anniversary of the murder of comrade İbrahim KAYPAKKAYA we see once again how important it is to understand and grasp the political leaders and guidance that have achieved a historical breakthrough in their lifetimes and to be inspired by them. Comrades like İbrahim KAYPAKKAYA and similar communists reflect not only the values of one country, but, furthermore, shared values of the international proletariat and are part of our common history. For exactly this reason, their teachings, their ideological positions and their political-practical audacity are considered part of the collective memory of the communists. In our persistent struggles, they continue their historical roles as guides.

The history of class struggle can only be made by daring political and practical steps. To achieve a resistance or a contradiction and an alternative to the obvious, to the accepted, against the prevailing, the conventional, the taught thoughts and the prejudices, the dogmas and the status quo is only possible, when we tear apart the “garment” that the system of exploitation and plunder has “put on us” in a way that not the smallest shred of cloth remains on us. If we even carry the smallest bit of the system on us, it is difficult and, in the end, impossible to realize a radical rupture from the system. It would mean, that we would – in one way or another – unite with the existing system on the ideological or practical plane. The fact that the capitulation to the bourgeoisie – despite the high prices paid, in the various regions of the world, from the past to the present – still takes place, is a proof of this. As an antidote to such ideological positions, comrade İbrahim KAYPAKKAYA existed as an embodiment of the total rejection of the given system. His teaching and his guidance have not ceased.

In all parts of the world many revolutionaries and communist have existed, of which each has contributed significantly to the struggle for the revolution and communism. Some of the various revolutionaries and communists that dedicated their live for the struggle for the revolution and for socialism, and that laid the brickwork for the world revolution through their labor, their blood and their souls, have assumed a special position with their historical ruptures, their political audacity and their ideological clarity. “Breaking the ice and opening the path”, they have assumed the function of the Pole Star. These personalities, that arose in the most critical moments in the history of class struggle, built the future in the moments they lived in. And despite all counter-efforts of their class enemies, their thoughts became and continue to be guiding, also as they are hoisted be the following generations. Comrade İbrahim KAYPAKKAYA, in his short life within the history of the class struggle, was the carrier of such a mission.

As all the other revolutionary and communist leaders, comrade İbrahim KAYPAKKAYA is a direct product of class struggle. Through the participation in all areas in which the class struggle of the country he lived in sharpened, he made the dialectical epistemology of “practice-theory-practice” the fundamental foundation for the emergence of the ideological-political-organizational framework of the TKP/ML. At the same time he thoroughly investigated the class struggles experienced on international level and the ideological conflicts and constructed his thought step by step based on all these questions. He became the representative of Marxism-Leninism-Maoism in Turkey.

İbrahim KAYPAKKAYA is the re-blossoming of the persistent class struggle in Turkey based on the Marxist principles. First and foremost, he is the ideological rupture and a rebirth. Because he intellectually and practically differed from all the petty-bourgeois, opportunist, revisionist and parliamentary attitudes, that until then trafficked in the name of the proletariat and the oppressed laborers and claimed to act for them. In this regard, he realized principled ruptures. He is a rebirth, because he not only distinguished himself from his predecessors and those who existed back then, but he simultaneously constructed the path of true liberation for the proletariat and the oppressed laborers. In Turkey, he was the one to outline the Red Flag, which was to be waved in the callused, destroying and constructing hands of the most revolutionary class, the proletariat, and hoisted on the bastions of the bourgeoisie.

İbrahim KAYPAKKAYA was a great student of the social-political revolution in Turkey and of Marxism-Leninism-Maoism, the newest stage, which was achieved in the historical progress of Marxism-Leninism through comrade Mao. He achieved this through the theoretical, political and organizational line put forward by him. He made a historical step by pointing out the necessity for a guiding and leading force in Turkey. He connected the inevitable flow of history and the dialectic of this flow to the point, to which comrade Mao has carried Marxism and he concretized the path of the revolution as People’s War. With the guidance of the Great Proletarian Culture Revolution he formed the Party. Comrade KAYPAKKAYA developed a merciless struggle against those comprehensions, which took the theoretical products and accumulations of theoretical socialism in the form of a set of dogmatic formulations or absolute formulations. While simultaneously staying true to the roots of theoretical socialism, he developed enormous connections with these roots, connected the past with the present and represents the signal fire for the conquest of the future.

Hence, he is – as he was yesterday, so also today – a torch of the international proletariat, that marches forward on the path of Marxism-Leninism-Maoism. We have the honor to be the successors of this red torch of communism and comrade İbrahim KAYPAKKAYA’s ideological clarity, his political and practical courage continues to be guiding us also on the 48th anniversary of his murder.

 

- Communist leader İbrahim KAYPAKKAYA is immortal!

- Long live proletarian internationalism!

- Glory to the victory of the People's War!

- Glory to Marxism-Leninism-Maoism!

 

Signatories:

Communist Party of Turkey / Marxist-Leninist

Communist Party of Peru

Communist Party of Brazil (Red Faction)

Committee Red Flag – FRG

Serve the People – Communist League of Norway

Committee for the Reconstitution of the Communist Party of the United States

Communist Party of Ecuador – Red Sun

Committee for the Construction of the maoist Communist Party of Galicia

Communist Workers' Union (mlm) - Colombia

Revolutionary Nucleus for the Reconstitution of the Communist Party of Mexico

Committees for the construction of the Communist Party of Austria

Red Wave - Denmark

Maoist Communist Party - ItalyWednesday, May 19, 2021

4 - some texts... Debatir y supportar la propuesta de el Comité Central de el Partido Comunista de la India (Maoista)


¡Viva el Día Internacional de los trabajadores!
¡Trabajemos por la unidad de los trabajadores revolucionarios y sus organizaciones!

La clase trabajadora del mundo, en especial el proletariado, va a celebrar este año el Primero de Mayo cuando se cumplen150 años de la “Comuna de París”, cuando el proletariado mantuvo en alto la Bandera Roja y alcanzó el poder del Estado por vez primera. Se trata cada año de un gran día festivo para el proletariado mundial. Es el día de los derechos del proletariado mundial. El Primero de Mayo es el día en el que el proletariado evalúa su balance de fuerzas y se compromete a trabajar sin descanso, con una determinación todavía más firme, a movilizar todas sus esfuerzos por conquistar su libertad, independencia, igualdad y fraternidad, para llevar a cabo la Revolución Socialista Mundial. Con motivo del Primero de Mayo, el Comité Central de nuestro Partido transmite su más sincero saludo revolucionario al proletariado internacional, rindiendo un humilde homenaje revolucionario a todos los trabajadores que dieron su vida para conquistar o defender sus derechos.

El imperialismo se enfrenta a una grave crisis en todo el mundo. Las clases dominantes explotadoras están llevando a cabo una serie de ataques y planes para poner el peso de esta crisis sobre los hombros del proletariado, intensificando la explotación de la fuerza de trabajo. Cuando la crisis mundial estaba a punto de estallar de forma más intensa que la crisis financiera y económica de 2008, la pandemia del COVID se extendió por el mundo entero. Este es uno de los virus mortales que los imperialistas crearon en su afán de lucro. Mientras que el mundo contemporáneo está trastornado por la pandemia, decenas de trabajadores migrantes han perdido su medio de vida y están en la calle, las empresas corporativas multinacionales y sus empresas compradoras están compitiendo por el negocio de las vacunas y obteniendo superbeneficios multiplicados. La globalización imperialista ha dado lugar a la expansión de la economía mundial capitalista a un nivel sin precedentes, por lo que las contradicciones entre el imperialismo y las nacionalidades oprimidas y los pueblos oprimidos, entre la burguesía y el proletariado y entre las diferentes fuerzas imperialistas han alcanzado el punto más álgido. Así que asistimos a un aumento de las agresiones imperialistas y los ataques capitalistas contra las nacionalidades y los pueblos oprimidos.

Se está produciendo una redistribución de la riqueza entre los países y mercados del mundo, centrada en, principalmente, en la disputa entre los imperialistas, especialmente los estadounidenses, y los socialimperialistas chinos por la hegemonía mundial y la explotación de las riquezas naturales de los países del mundo. La “guerra comercial” está imponiendo una severa carga económica a los pueblos oprimidos de los países más atrasados. El proletariado, el campesinado, la clase media, las mujeres, las minorías religiosas, las nacionalidades oprimidas, las tribus y otras comunidades que sufren discriminación racial, están sufrindo una explotación y opresión económica, política y sociocultural muy severa. La disparidad entre los ricos y los pobres ha alcanzado un nivel sin precedentes. Los trabajadores del mundo sufren la pobreza, el desempleo, el hambre, las desigualdades y la discriminación racial. Todas estas son las consecuencias nefastas de la globalización imperialista.

Además de los trabajadores de los países atrasados, los trabajadores de los países imperialistas y capitalistas también están sufriendo la más severa explotación debido a las políticas neocoloniales de explotación. La situación y la necesidad de la unidad del proletariado mundial crecen día a día. Es el momento de luchar con firmeza para acabar con las políticas de globalización. Tanto el proletariado de los países imperialistas y capitalistas, como los pueblos de todos los sectores de varios países semicoloniales y neocoloniales, están luchando contra las políticas de globalización imperialista. La vanguardia proletaria, es decir, los Partidos Comunistas Revolucionarios, deben dirigir estas luchas. Hoy es cada vez más necesario avanzar de manera más unida y organizada en esta dirección.

En nuestro país, todas las clases oprimidas, los sectores sociales y las nacionalidades oprimidas, incluidos el proletariado y el campesinado, se enfrentan a la brutal embestida del gobierno de Modi en forma de fascismo hindú brahmánico con apoyo imperialista. Las luchas de los trabajadores, empleados y agricultores se intensifican día adía a día. En interés del capital financiero imperialista, el gobierno de Modi ha introducido la robótica, la impresión 3D y la Inteligencia Artificial, privando a los trabajadores de la seguridad laboral y reduciendo las 44 leyes laborales existentes a 4 códigos para facilitar su explotación. Los trabajadores organizados y no organizados están llevando a cabo campañas de agitación militantes contra esta agresión.

Los agricultores de la India están llevando a cabo una lucha sin precedentes centrada en la capital del país. Los comerciantes están en contra del GST. Miles de trabajadores y empleados, organizados o no, están haciendo huelgas para oponerse a la fusión de los bancos y a la privatización de las empresas del sector público. Los estudiantes, profesores y académicos están en contra de la Política Nacional de Educación 2020 adoptada por las fuerzas reaccionarias hindúes en el poder. Los pueblos indígenas del país, incluidos los de las zonas estratégicas que actúan como fuertes centros del movimiento revolucionario, están luchando militantemente por sus justos derechos. Los trabajadores están emprendiendo luchas unidas contra el orden brahmánico basado en las castas, que es una de las peculiaridades de la India y su explotación, opresión, supresión y discriminación. El Estado está desatando la represión contra las fuerzas democráticas y progresistas que apoyan a la gente que lucha en el país y las está encarcelando. Las fuerzas laicas están luchando contra las políticas violentas comunales de las fuerzas fascistas brahmánicas hindúes. Varias organizaciones de derechos humanos exigen que se retiren las leyes draconianas fascistas que se están aplicando burocráticamente contra el pueblo en lucha.

En general, vemos que los gobiernos de todos los países atrasados del mundo actúan por igual en interés de las empresas corporativas multinacionales. Por lo tanto, se ha vuelto más vital para los partidos y organizaciones proletarias revolucionarias dirigir la lucha de los trabajadores que luchan en todos los países.

Las luchas a gran escala de los pueblos y nacionalidades oprimidos en todo el mundo durante los últimos dos años dejan claro que las condiciones objetivas son cada vez más favorables a la revolución. El proletariado mundial puede dar un paso adelante en la dirección de cumplir su tarea principal de realizar la Revolución Socialista Mundial aprovechando estas condiciones favorables. Hay dos tareas estratégicas para las auténticas organizaciones de vanguardia del proletariado internacional. La primera es lanzar movimientos revolucionarios de los trabajadores y otros sectores oprimidos en los países capitalistas-imperialistas. El proletariado, el campesinado, las demás clases democráticas y los sectores sociales de todos y cada uno de los países semicoloniales y semifeudales deben organizarse y construir y dirigir movimientos democráticos nacionales. La segunda es construir un fuerte Frente Unido de los movimientos comunistas en los países capitalistas y de los movimientos democráticos nacionales de los países neocoloniales y semicoloniales contra el imperialismo y sus compradores. Para ello es imprescindible que los auténticos partidos y organizaciones proletarias establezcan una organización revolucionaria internacional proletaria adecuada a las condiciones concretas contemporáneas. Las fuerzas maoístas deben unirse con todas las fuerzas progresistas y democráticas de cada país y también con todas las fuerzas democráticas antiimperialistas para enfrentar al enemigo. Ambas tareas estratégicas están mutuamente relacionadas y desempeñan un importante papel en el avance de la Revolución Socialista Mundial.

Sin embargo, las organizaciones de vanguardia proletaria no son todavía lo suficientemente fuertes como para ponerse a la altura de las exigencias del pueblo trabajador y proporcionar una dirección unida para sus movimientos en dirección a la ruptura de todas las cadenas. Nuestro Partido anunció su posición respecto a la necesidad y formación de un Foro Internacional para desarrollar la unidad y la solidaridad entre las vanguardias proletarias del mundo. El CC de nuestro Partido hace un llamamiento a las organizaciones hermanas para que respondan a nuestra posición y avancen en los esfuerzos en esta dirección.

Debemos luchar contra todo tipo de embestidas de los imperialistas. Comprometámonos a dirigir las luchas populares antiimperialistas y a luchar por el éxito de la Revolución Socialista Mundial. Unámonos y organicémonos en esta dirección. Esta es la gran necesidad actual.

¡Viva el Primero de Mayo! ¡Viva la Revolución!
¡Viva la Revolución Socialista Mundial! ¡Abajo todos las formas del revisionismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Vivan las revoluciones proletarias!

Abhay
Portavoz del Comité Central 17.4.21

Canada Grève chez ArcelorMittal : un combat nécessaire dans un secteur hautement lucratif pour le capital

Suite au rejet de la deuxième offre patronale, les 2 500 ouvriers d’ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada sur la Côte-Nord ont déclenché, lundi soir dernier, une grève générale illimitée. Ces ouvriers travaillent dans deux mines à Mont-Wright et Firelake; dans une usine de bouletage à Port-Cartier; au port, sur le chemin de fer ainsi que dans les bureaux de Port-Cartier et de Fermont; et à la sécurité. Ils sont regroupés dans le Syndicat des Métallos affilié à la FTQ. D’abord, en avril, une entente de principe avait été soumise par les cinq sections locales du syndicat aux membres, mais ceux-ci l’ont rejetée. Ensuite, l’employeur a présenté une offre qualifiée de finale et globale qui a elle aussi été rejetée par les membres du syndicat dans des proportions de 99% dans quatre unités de négociation et 97% dans la cinquième, celle des employés de bureau de Port-Cartier.

Le conflit de travail porte principalement sur les salaires, le régime de retraite, les assurances, la santé et sécurité, les primes et l’horaire qui supposerait 14 jours de travail consécutifs suivis de 14 jours de congé, horaire auquel le syndicat s’oppose. Pour la rémunération, les syndiqués réclament des augmentations annuelles de 2,5% pendant 4 ans. Ils veulent aussi que le régime de retraite soit bonifié pour pallier à la non-indexation des prestations.

Colombia - Yumbo se Mantiene en Pie: ¡La Rebelión se Justifica!


Cronica de la rebelion popular en Colombia

 

Represión y resistencia

El gobierno ha establecido un ejercicio retórico de “dialogo nacional” donde convoca a varios sectores sociales por medio de “representantes”, y también sectores del mismo Estado, como partidos y líderes politiqueros, expresidentes, las cortes, etc., para supuestamente llegar a acuerdos. Pero, los hechos demuestran que el Estado colombiano aborda esta gran mareada de lucha social de las masas fundamentalmente desde el punto de vista militar.

A finales de la semana pasada, desde el partido de gobierno se impulsó al presidente a decretar conmoción interior, o sea, un estado de sitio, por el cual se faculta al ejecutivo para restringir la circulación de personas, prohibir manifestaciones o reuniones, controlar la información en medios de comunicación, entre otras medidas. Esto no haría más que formalizar la dictadura que ya se ejerce sobre el pueblo y darle un respaldo de legalidad.

Por ahora, Duque afirmó al respecto de esto que la ley tiene varias herramientas siendo una de ellas la conmoción interior, pero que por el momento otras están siendo usadas, sugiriendo también que la represión llevada a cabo hasta ahora se ha operado con las “herramientas ordinarias que da la ley”.

A su vez, las cortes rechazaron la medida por razones de legitimidad y pragmatismo: plantearon que la conmoción interior “podría ser vista como autoritaria” y “exacerbar las marchas”[8]. Y, similarmente, Uribe observó que semejante declaración “daría argumentos en contra del talante del gobierno de nuestro partido” y, al tiempo, reafirmó la necesidad de fortalecer el pie de fuerza militar contra las protestas: “lo que sí estoy de acuerdo es fortalecer las Fuerzas Armadas, en defender a nuestra Policía. A ellos los asesinan, los queman con ácido, los humillan y enseguida los presentan ante la comunidad internacional como violadores de derechos humanos. Eso no se puede permitir”[9].

Con o sin conmoción interior, para todo el pueblo está claro que el Estado ha enfrentado el paro desde el punto de vista belicista, y no solo porque la policía usa armas de fuego para reprimir y asesinar a los jóvenes, sino que también ha llamado a militarizar las ciudades, y además ha instigado a los civiles más reaccionarios a hacerlo por su propia cuenta[10].

Además, esto se puede confirmar desde el punto de vista ideológico. En un trino del 3 de mayo, Uribe mostró cómo la reacción está usando esquemas ideológicos para hacerse un cuadro de la situación, postulando que las protestas actuales hacen parte de una “revolución molecular disipada”.

Este concepto fue introducido a los militares colombianos a través de Alex López, un “intelectual” pinochetista y neonazi que dio unas conferencias en la universidad militar de nueva granada.  Según el señor, esta revolución molecular consistiría en una estrategia posmoderna de la izquierda para tomarse el poder, y que tendría varias fases: una de suspensión de la normalidad en la vida cotidiana de las ciudades; otra de escalamiento del inconformismo social y las acciones combativas de las masas; un tercer momento de copamiento, donde el sistema estatal de reacción llegando a su límite, no puede responder a la revolución, y su reclamo de autoridad por medio de la violencia es desacatado; y una última fase de saturación, donde ya el sistema deja de funcionar[11].

Esta forma paranoide de enfocar las grandes jornadas de protesta social y popular que están teniendo lugar en Colombia, refleja la conciencia de los reaccionarios de que el sistema de explotación y opresión se les sale de las manos y se resquebraja cada vez más. Por esta conciencia, emerge esta actitud defensiva que también fue notoria en las palabras de Piñera al respecto de la rebelión de los chilenos, al afirmar, “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable”.

Por lo demás, antes de que comenzara la rebelión ya había una prevención frente a lo que se venía. Por eso, mientras escribían la reforma tributaria y decían que el país se estaba quedando sin caja, el gobierno también financió y fortaleció más su pie de fuerza: 14.100 millones de pesos fueron invertidos en la compra de más municiones para el ESMAD entre marzo y abril. Además, otros 14 billones iban a ser gastados en aviones de guerra.

En la práctica, esta perspectiva militar se ha traducido en un doloroso y brutal baño de sangre en el que han caído principalmente jóvenes populares. Desde el 28 de abril al 12 de mayo, según INDEPAZ, el reporte es de al menos 42 víctimas de asesinato por parte de las fuerzas de la reacción, la mayoría de los victimarios han sido policías y otros han sido actores civiles que atacan con arma de fuego a los manifestantes. Además, según la ONG Temblores[12], se han presentado 1055 detenciones y 30 víctimas de agresiones oculares. A continuación, el reporte con la información disponible de los asesinados, referido por INDEPAZ[13]:

NombreEdadFecha fallecimientoCiudad fallecimiento
1Marcelo Agredo Inchima17 años28/04/2021Cali
2Michel David Reyes Pérez28/04/2021Bogotá
3Cristian Alexis Moncayo Machado28/04/2021Cali
4Yarli Parra Banguera28/04/2021Cali
5Pol Stiven Sevillano Perea19 años28/04/2021Cali
6Jeisson García13 años28/04/2021 
7Miguel Angel Pinto Mona28 años29/04/2021Cali
8Dadimir Daza Correa29/04/2021Yumbo
9Daniel Felipe Azcarate Falla29/04/2021Cali
10Edwin Villa Escobar39 años30/04/2021Cali
11Heinar Alexander Lasso Chará30/04/2021Cali
12Kevin Yair González Ramos30/04/2021Cali
13Evelio de Jesús Florez86 años30/04/2021Pereira
14Jovita Osorio 73 años30/04/2021Cali
15Brayan Fernando Niño Araque 24 años01/05/2021Madrid
16Jeferson Alexis Marín Morales33 años01/05/2021Medellín
17Yinson Andrés Angulo Rodríguez24 años01/05/2021Cali
18Yofri Esteban Cardona Popayán20 años02/05/2021Cali
19Santiago Andrés Murillo Meneses19 años02/05/2021Ibagué
20Joan Nicolás García Guerrero27 años02/05/2021Cali
21Harold Antonio Rodríguez Mellizo03/05/2021Cali
22Cristian Arturo Hinojosa Murillo26 años03/05/2021Cali
23José EmilsonAmbuila03/05/2021Cali
24Wenceslao Solis Sánchez04/05/2021Yumbo
25Kevyn Anthony Agudelo Jiménez22 años04/05/2021Cali
26José Yesit Acevedo Santamaría59 años04/05/2021Cali
27Brahian Gabriel Rojas Lopez26 años04/05/2021La Virginia
28Pedro Benito Suarez Ariza62 años05/05/2021Caicedonia
29Jairo Alberto Cuartas Herran41 años05/05/2021Caicedonia
30Javier Humberto Ordóñez Bermúdez43 años9/9/2020Bogotá
31Cristian Camilo Hernández Yara26 años9/9/2020Bogotá
32Jaider Alexander Fonseca Castillo17 años9/9/2020Bogotá
33Germán Smyth Puentes Valero25 años9/9/2020Bogotá
34Angie Paola Baquero Roja29 años9/9/2020Bogotá
35Julieth Ramírez Meza18 años9/9/2020Bogotá
36Anthony Gabriel Estrada Espinoza28 años9/9/2020Soacha
37Fredy Alexander Mahecha Vásquez20 años9/9/2020Bogotá
38Christian Andrés Hurtado Menecés27 años9/9/2020Soacha
39Andrés Felipe Rodríguez Ávila23 años10/9/2020Bogotá
40LorwanStiwen Mendoza Aya30 años10/9/2020Bogotá
41Marcela Zúñiga36 años9/9/2020Bogotá
42Julián Mauricio González Fory27 años9/9/2020Bogotá

Además de atentar directa y cobardemente contra la vida de las personas, los criminales de la reacción han usado como arma la violación a las jóvenes mujeres del pueblo. Según la ONG Temblores, en 15 días de paro nacional ha habido 16 víctimas de violencia sexual[14]. Uno de los casos recientes es el de la joven de 17 años Alison Meléndez, hija de un policía retirado. Alison fue detenida el 12 de mayo por la policía en Popayán y llevada a una URI (Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalia), donde fue violada y agredida físicamente por policías, luego de lo cual se suicidó.

Al día siguiente de publicarse esta información a través de redes sociales, las movilizaciones en todo el país rechazaron este cobarde crimen contra una joven del pueblo. En Popayán los jóvenes llegaron hasta la URI donde ocurrieron los hechos y lo quemaron. Estas imágenes, celebradas por el pueblo, condenadas por la reacción le dieron la vuelta al país.  

Hechos similares de combatividad se han replicado en muchas partes del país, donde se han tumbado estatuas reaccionarias, se ha destruido infraestructura bancaria, oficinas estatales, entre otros símbolos físicos de poder de clase. El balance del ministerio de defensa es ilustrativo en este sentido: para el 11 de mayo se contabilizaban “1.052 vehículos de transporte público vandalizados, 156 estaciones de transporte vandalizadas…,29 peajes afectados…, 421 oficinas bancarias vandalizadas, 407 cajeros automáticos afectados, 305 acciones de vandalismo y saqueo a establecimientos comerciales, 2 entidades religiosas vandalizadas, 1 hotel incinerado[15] (sic)”[16].

En una de las jornadas más masivas y combativas, el 5 de mayo, las masas estuvieron a punto de invadir el capitolio nacional en Bogotá, como se ve en este video en el cual el congreso desarrollaba una plenaria. Las instalaciones del recinto fueron evacuadas preventivamente y los congresistas buscaron un lugar donde esconderse[17]

Fotos tomadas de Vanguardia, diario liberal bumangués

En otras zonas de esta gran ciudad, como la estación de Transmilenio llamada Portal de las Américas, los jóvenes de la Primera Línea mostraron su disposición a resistir al embate del ESMAD, enviado por la alcaldesa para proteger el “orden”. Este punto se ha convertido en uno de los centros de la resistencia popular en la ciudad.

Foto tomada del perfil de twitter @fisicoimpuro

En Medellín, en medio de las marchas se hicieron pintas en apoyo a la lucha de la Liga de Campesinos Pobres en Brasil, que como informó la prensa popular brasilera, recientemente ha sufrido intentos de desalojo por parte del Estado y que han sido exitosamente repelidos por las masas.


En la marcha convocada a nivel nacional el 12 de mayo, uno de los hechos que más llamó la atención en el país fue la represión a la protesta en la ciudad de Barranquilla. Las masas (incluyendo los barristas) se dirigieron hasta el estadio Romelio Martínez para exigir que se cancelara el partido entre el Junior y el RiverPlate.

Sin embargo, la CONMEBOL y Jaime Pumarejo, el alcalde de la ciudad, decidieron continuar con el juego, y enviaron un mensaje en el que reafirmaban que el partido no se cancelaría y que “la vida no depende de la voluntad de los manifestantes” y para ello buscaron contener y reprimir el rechazo de toda la gente que se manifestaba a las afueras del estadio. “El partido se va a jugar según la administración de Pumarejo…escuchen esto”, “¡ey, no le interesamos al gobierno!”, “¡no, no se va a jugar el partido!”, gritaban diferentes voces cuando se dieron cuenta de esto gesto de desprecio de parte del gobierno local.

Mientras gritaban “resistencia, resistencia”, las masas rompieron el cerco policial que protegía al estadio y luego se desató un combate entre las fuerzas de la reacción y los jóvenes. El sonido de las bombas aturdidoras que usa el ESMAD se escuchaba adentro del estadio mientras los jugadores se alistaban para el partido. Para tapar esto el alcalde pidió que se pusiera reggaetón a todo volumen dentro del estadio, pero esta absurda “táctica” no dio resultado, no solo porque las detonaciones seguían escuchándose, sino porque los mismos jugadores y equipos técnicos comenzaron a verse afectados por los gases lacrimógenos. El fracaso total de la Conmebol y del Estado colombiano fueron dobles: porque los intentos, llevados hasta el absurdo, de tapar la realidad fracasaron; y porque el partido, finalmente, sí se suspendió. Además, este acontecimiento generó repudio popular a nivel nacional e internacional, etiquetándolo como una vergüenza. 

Jugadores y técnicos afectados por gas lacrimógeno Foto tomada del perfil de twitter @fisicoimpuro

Al siguiente día los jóvenes emprendieron de nuevo movilizaciones alrededor del estadio, con represión de parte de las fuerzas policiales y respuesta a esto por las masas.

Además, un aspecto importante de la lucha, especialmente de los jóvenes, ha sido la apropiación de espacios de las ciudades. Esto no solo se ha demostrado con las tumbadas de estatuas lideradas por indígenas, sino también en la intervención de zonas importantes con murales políticos y en el renombramiento de espacios. En el caso de Medellín, el Parque de los Deseos, lugar tradicional de convocatoria para concentraciones de movilizaciones, fue transformado en Parque de la Resistencia.

Parque de la Resistencia. Foto tomada de @LeCuento_
Mural en el Parque de la Resistencia

En Bogotá, la avenida Jimenez (nombrada en honor al conquistador Gonzalo Jimenez de Quesada, a quien las élites criollas consideran fundador de la ciudad) fue rebautizada por los indígenas como Avenida Misak. Además, en Cali, el Parque Loma de La Cruz, fue transformado en Loma de la Dignidad o de la Resistencia, y el Puente de los Mil Días, pasó a llamarse el Puente de las Mil Luchas.

[8]https://caracol.com.co/programa/2021/05/06/6am_hoy_por_hoy/1620302855_517529.html

[9]https://www.kienyke.com/politica/uribe-no-apoya-declaracion-de-estado-de-conmocion-interior

[10]https://www.kienyke.com/regiones/llamado-alcalde-de-pereira-previo-atentado-lucas-villa

[11]https://ifmnoticias.com/especial-que-es-la-revolucion-molecular-disipada-y-como-se-refleja-en-colombia/

[12]https://twitter.com/TembloresOng/status/1392955959178375179/photo/2

[13]http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/

[14]https://twitter.com/TembloresOng/status/1392955959178375179/photo/2

[15] Este hotel era el hotel donde se quedaban miembros del ESMAD enviados desde Bogotá hacia Cali.

[16] Información publicada en la cuenta de twitter del ministro de defensa @Diego_Molano

[17]https://www.rcnradio.com/politica/video-vandalos-intentan-ingresar-al-congreso-plenaria-fue-suspendida

   El Paro no para. Tercera semana de rebelión popular en las calles. Parte III

Cali, concentración de contradicciones

La ciudad donde más violencia estatal y asesinatos a jóvenes ha habido es Cali, que fue militarizada por órdenes del presidente y bajo el comando del general del ejército Eduardo Zapateiro, un genocida con un largo prontuario criminal, que participó incluso en un comando de guerra en Israel en 1982. Hasta el momento, en esta ciudad, al menos 15 personas caídas por las balas del Estado y otras tantas producto de ataques cometidos por civiles armados provenientes de las clases altas de la ciudad.

Cali es una de las principales ciudades de Colombia. La ciudad está poblada por muchas familias de campesinos que fueron desarraigados y expulsados de forma violenta, mestizos, negros e indígenas, principalmente de otras zonas de la región del suroccidente colombiano, región que es un espacio estratégico económicamente tanto por la gran producción de coca y como porque allí las mercancías entran desde y salen hacia el océano pacífico. En esta gran parte del país, el territorio de las zonas planas está apropiado por, y al servicio de, la agroindustria de la caña, donde los trabajadores negros de los ingenios azucareros son sobreexplotados y en las zonas de ladera, por una economía cafetera y cocalera en la que priman unas relaciones sociales semifeudales, donde los campesinos viven en condición de siervos subyugados por mafiosos y terratenientes[18].

La mayoría del espacio urbano propiamente caleño está poblado por una gran masa popular en condiciones precarias de vida material: según el DANE, del millón y medio de personas que habitan la ciudad, 934.000 personas (o sea, casi la mitad de la ciudad) viven con menos de COP $360.000 al mes.

Las cifras de Cali al respecto de los estragos de la crisis económica, puestas de relieve frente a las cifras nacionales, dan cuenta del mayor peso que tuvo en esta ciudad la agudización de la miseria. Durante el 2020, la pobreza del país aumentó un 20% durante el 2020, 3,5 millones de personas empobrecieron (cuentan con menos de COP $ 331.688 al mes) haciendo que el total de la población extremamente pobre del país sea del 42,5%. Entre tanto, en Cali, 221.522 personas cayeron en estas condiciones de absoluta precariedad, o sea que la pobreza en la ciudad aumentó en un 67%, triplicando a la media nacional[19]. Una joven caleña lo sintetiza claramente al decir que básicamente “de cada 10 nuevos pobres en el país, 1 es caleño”[20].

Claramente la agudización de la violencia en Cali no tiene que ver solo con razones económicas, porque hay otras zonas del país aún más pobres, como el Chocó, que no están atravesando en este momento una situación particularmente crítica ligada al Paro Nacional. Pero estos indicadores económicos son dicientes respecto a las condiciones sociales sobre las que se está desarrollando los actuales acontecimientos en la ciudad, que han desnudado una latente lucha de clases.

Los lugares que concentran a la masa popular caleña están en barrios y sectores como Siloé, El Comercio, La Portada, Terrón, La Luna, El Lido, Puerto Resistencia y lugares como el parque artesanal Loma de la Cruz, recientemente bautizado por los manifestantes como Loma de la Resistencia. Es justamente en estos espacios donde han ocurrido varios de los acontecimientos más violentos de este estallido social y donde también -y esto no es menor- se han constituido como puntos de resistencia, donde las barriadas hacen ollas comunitarias y asambleas populares.

En Siloé, una comuna al oriente de la ciudad con población fundamentalmente obrera, el pasado 3 de mayo tuvo lugar una masacre perpetrada por la policía y el ESMAD, en la que murieron 7 jóvenes. El hecho se presentó mientras la comunidad realizaba una velatón en memoria de Nicolás Guerrero, de 21 años, que había sido asesinado la noche anterior por el ESMAD, con un disparo en la cabeza, como se ve en este video. Durante la velatón, ya en las horas de la noche, la comunidad hizo un plantón pacífico, el cual fue reprimido con balas y gases lacrimógenos, los jóvenes opusieron resistencia al embate policial, pero 3 de ellos cayeron en medio de esta desproporcional (y valiente, por parte de los jóvenes) batalla.

“Acá hay pandillas, Bacrim (bandas y grupos emergentes), gente en reinserción y ellos llegan disparando. ¿Cómo cree que se va a sentir la gente de la montaña? Están indignados. De por si este Gobierno lleva años oprimiéndolos y aquí lo que hubo fue una masacre sistemática por parte del Estado. La comunidad tiene miedo y está encerrada en sus casas” asegura uno de los testigos del hecho, el abogado y líder social Harby Mina.

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, justificó la masacre afirmando que “cuando se nos infiltran vándalos en esas protestas pacíficas y cuando hay momentos como los que vivimos ayer en el hotel donde estaba hospedada la Policía, pues la Policía tiene que actuar. Tiene que entrar a defender no solo los bienes públicos, sino los privados, porque ha habido vandalismo en almacenes, joyerías, sitios en los que la gente víctima de estos vandalismos llaman a su fuerza pública para que los defienda”.

Por su parte, organizaciones de DDHH sostuvieron que “estamos responsabilizando al alcalde, a la señora gobernadora, al presidente Iván Duque de todo lo que está sucediendo en la ciudad de Cali y en el país, el tratamiento de guerra frente a unas ciudadanías que han expresado su inconformismo frente a las políticas de Estado, a la miseria, al abandono estatal”[21].

No solo la policía, sino que civiles armados reaccionarios también se han encargado de ejecutar la represión. El origen social e institucional de estos civiles se ha ido esclareciendo a través de estas denuncias hechas en las páginas oficiales de varias organizaciones sociales y populares.

El 4 de mayo, en una marcha contra el paro protagonizada de los ricos de la ciudad en el barrio Ciudad Jardín, un señor iracundo amenazó a un joven que le había increpado con que en ese sector de la ciudad tenían 25.000 armas para defenderse. Este hecho quedó registrado en video y fue colgado a las redes sociales. Rápidamente, se supo la identidad del señor: era Carlos Andrés Betancourt, miembro del partido de gobierno Centro Democrático y empresario[22]. Su actitud es representativa de la forma en la que las clases dominantes de la ciudad, articuladas al poder político, han enfrentado la movilización popular, atizando conscientemente la confrontación entre clases. 

Desde el primero de mayo, la minga indígena se dirigió hacia Cali a solidarizarse con la lucha popular de esta ciudad y a fortalecer la organización de la gente en términos de resistencia contra la violencia estatal. La minga se convirtió desde su llegada en uno de los blancos de la represión policial y de los ataques de las iracundas élites criollas y racistas de la ciudad. Al saber de la brutal represión que vivía el pueblo caleño desde el 28 de abril, un joven indígena declaró, mientras iba hacia la ciudad, “venimos al paro porque las fuerzas armadas están matando a los manifestantes, pero tendrán que matarnos a todos”[23]

Indígenas llegando a Cali. Foto tomada de La Silla Vacía

Las acciones de la minga han sido efectivas en la neutralización de los elementos que cobardemente atacan a las manifestaciones. El 7 de mayo desde una camioneta Toyota color blanco se disparó una ráfaga sobre un grupo de protestantes que hacía un plantón en el sector La Luna. Este ataque dejó a tres manifestantes heridos. Los indígenas persiguieron a los criminales y lograron retener a uno de ellos, a quien llevaron hasta la Universidad del Valle para analizarlo[24].

El 9 de mayo hubo grupos de civiles armados atacaron a los miembros de la minga indígena. Estos grupos operaron rodeando desde camionetas blindadas las zonas de resistencia o lugares que las comunidades han bloqueado y que afectan a los sectores ricos de la ciudad. Dispararon en varias ocasiones a manifestantes y llegaron incluso a herir a miembros de la misión médica. Los indígenas denuncian que estos hombres actúan coordinadamente con la policía, y han aprehendido a varias personas a las que acusan de infiltrados y que han confesado ante ellos que son miembros de la policía[25]

La organización popular caleña ha ido fortaleciéndose por medio de las reuniones, y la solidaridad que ha construido el pueblo en medio de la resistencia a la represión estatal. Las jornadas de lucha social de noviembre del 2019 sirvieron a gestar e impulsar algunos espacios políticos, que se han desarrollado aún más en medio de la actual coyuntura.

Los jóvenes conformaron la Unión de Resistencias Cali, que articula los 8 puntos de resistencia permanentes, y los 18 intermitentes, ubicados en la ciudad, y donde están representados fundamentalmente estudiantes y jóvenes de la Primera Línea que ha estado oponiéndose a la opresión policial. Desde esta plataforma, los manifestantes han establecido su pliego de peticiones, que exigen en primera instancia unas garantías para la no-judicialización de los luchadores que han estado activos en esta gran movilización social y reparación a los caídos por la represión[26].

[18]https://rebelion.org/cali-capital-de-la-resistencia-y-la-sucursal-del-infierno-del-general-zapateiro/

[19]https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/que-pasa-en-cali-2-paro-nacional-2021-551776

[20]https://www.youtube.com/watch?v=jFjv3K4TyLY

[21]https://www.elespectador.com/judicial/lo-que-paso-anoche-en-siloe-cali-fue-una-matanza-lider-social-article/

[22]https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/05/hombre-que-amenazo-con-25-mil-armas-en-ciudad-jardin-es-edil-del-centro-democratico-y-presidente-de-una-jal-en-cali/

[23]https://www.cric-colombia.org/portal/cronica-del-paro-nacional-hasta-que-se-apague-el-sol/

[24]https://caracol.com.co/emisora/2021/05/08/cali/1620506851_736647.html

[25]https://www.youtube.com/watch?v=wtjXvxcRmj0

[26]https://www.youtube.com/watch?v=HK_k5fdMy0g