Sunday, February 26, 2023

Against Swedish and Finnish NATO membership! For socialist revolution! joint stetementWe publish a joint statement signed by the Communist League of Sweden, the Anti-imperialist League (Finland), Anti-Imperialist Collective (Denmark) and Red Front (Norway).

Proletarians of all countries, unite!

Against Swedish and Finnish NATO membership! For socialist revolution!

After the war of aggression by Russian imperialism against Ukraine started in February 24th, Swedish and Finnish imperialisms decided to join the North-Atlantic Treaty Organization (NATO). NATO is a tool of US imperialism – today the sole hegemonic superpower – for its hegemony, directed principally against the oppressed nations, conforming to the principal contradiction in the world, and secondarily it is characterized by the inter-imperialist contradictions, mainly against atomic superpower of Russian imperialism.

NATO has been waging and is waging wars of aggression against the oppressed nations all over the world. It has for example many on-going “peace-keeping” operations in Africa, and also it was used in the infamous war against Afghanistan (2001–2021) and in Yugoslavia in the 90s.

To understand the Swedish and Finnish NATO processes, we need to see the interests of US imperialism, that is, it needs to counter-act the Russian aggression in order to consolidate its gains in the so-called Eastern Europe after the collapse of Soviet social-imperialism in the beginning of 90s, and in this it is also in competition with its European NATO “allies”, especially German imperialism. On the other hand, US imperialism is shifting its focus to the East Asia to combat Chinese imperialism, trying to contain its aspirations, and for this the US needs a secure base in Europe. Hence it is US imperialism’s need to strengthen NATO’s “Eastern Flank” by incorporating Sweden and Finland.

But it is not against the will of these smaller imperialists. On the contrary, they are using the inter-imperialist competition among the bigger ones, and they too have their own interests in the Eastern Europe, especially in the Baltics.

Swedish and Finnish NATO membership will mean greater reactionarization and militarization of the old states, greater decay of imperialism, and greater sharpening of all the fundamental contradictions. Thus the objective conditions for revolution are even more ripe, emphasizing that revolution is the main tendency.

Therefore, for the Communists, it is not a question of defending the imperialistic and false “Nordic neutrality”, as the revisionists do, but to struggle for overthrowing the rotten imperialist order, which is essentially oppressive, reactionarizing and genocidal. This struggle today means the struggle for reconstituting the Communist Parties for socialist revolution through People’s War in service of World Revolution.

In this great and delayed task the Communists in Sweden and Finland have their eyes closely on the most advanced struggle in any NATO country, that is, the People’s War led by TKP/ML, following its mighty example and drawing inspiration from it.

Down with NATO, an imperialist alliance!

Long live revolution and the People’s War!

For the reconstitution of Communist Parties!

Signatories:
Communist League of Sweden
Anti-imperialist League, Finland
Anti-Imperialist Collective, Denmark
Red Front, Norway

Mot svensk og finsk Nato-medlemskap! For sosialistisk revolusjon!

Last nedSkriv ut

Av en kommentator for Tjen Folket Media.


Vi publiserer her en fellesuttalelse underskrevet av Kommunistiska föreningen (Sverige), Antiimperialistisk Forbund (Finland), Antiimperialistisk Kollektiv (Danmark) og Rød Front (Norge). Uttalelsen kan leses på engelsk her.

Proletarer i alle land, foren dere!

Mot svensk og finsk Nato-medlemskap! For sosialistisk revolusjon!

Etter den russiske imperialismens aggresjonskrig mot Ukraina ble innledet 24. februar, besluttet den svenske og finske imperialismen å tilslutte seg den Nord-atlantiske traktat-organisasjonen (NATO). NATO er et verktøy for USA-imperialismen – i dag den eneste hegemoniske supermakten – for dens hegemoni, hovedsakelig rettet mot de undertrykte nasjonene, i overensstemmelse med hovedmotsigelsen i verden, og sekundært karakteriseres NATO av de interimperialistiske motsigelsene, hovedsakelig mot den russiske imperialismens atomsupermakt.

NATO har ført og fører aggresjonskrig mot de undertrykte nasjonene over hele verden. For eksempel har de mange pågående “fredsbevarende” operasjoner i Afrika, og var også brukt i den beryktede krigen mot Afghanistan (2001-2021) og i Jugoslavia på 90-tallet.

For å forstå de svenske og finske NATO-prosessene må vi se på USA-imperialismens interesser, som er at denne har behov for å motvirke den russiske aggression for å konsolidere sine gevinster i det såkalte Øst-Europa etter den sovjetiske sosialimperialismens fall på begynnelsen av 90-tallet, og i dette er den også i konkurranse med sine europeiske NATO-allierte, spesielt den tyske imperialismen. På den andre siden flytter USA-imperialismen fokuset sitt til Øst-Asia for å bekjempe den kinesiske imperialismen, og prøver å begrense sine ambisjoner, og for dette trenger USA en sikker base i Europa. Derfor er det USA-imperialismens behov å styrke NATOs «østflanke» ved å innlemme Sverige og Finland. 

Men det skjer ikke mot disse mindre imperialistenes vilje. Tvert imot så bruker de den interimperialistiske konkurransen blant de større imperialistene, og de har også egne interesser i Øst-Europa, spesielt i Baltikum.

Svensk og finsk NATO-medlemskap vil bety større reaksjonarisering og militarisering av de gamle statene, større forfall av imperialismen, og større skjerping av alle de grunnleggende motsigelsene. Dermed er de objektive betingelsene for revolusjonen enda mer modne, og understreker at revolusjon er hovedtendensen.

Derfor er det for kommunistene ikke et spørsmål om å forsvare den imperialistiske og falske «nordiske nøytraliteten», slik revisjonistene gjør, men å kjempe for å styrte den råtne imperialistiske ordenen, som i hovedsak er undertrykkende, reaksjonariserende og folkemorderisk. Denne kampen betyr i dag kampen for å rekonstituere de kommunistiske partiene for den sosialistiske revolusjonen gjennom folkekrigen i tjeneste for verdensrevolusjonen.

I denne store og forsinkede oppgaven fester kommunistene i Sverige og Finland blikket tett på den mest avanserte kampen i noe NATO-land, det vil si folkekrigen ledet av TKP/ML, og følger dens mektige eksempel og henter inspirasjon fra den.

Ned med Nato, en imperialistisk allianse!

Lenge leve revolusjonen og folkekrigen!

For rekonstitueringen av de kommunistiske partiene!

Signert av:
Kommunistiska föreningen (Sverige)
Antiimperialistisk Forbund (Finland)
Antiimperialistisk Kollektiv (Danmark)
Rød Front (Norge)

1 comment:

  1. Comrades, you cannot fight NATO effectively if you start by accepting its propaganda lies. There is no aggressive war of Russia against Ukraine. What is happening is the US proxy war for the European gas market and military dominance, plus the war of the fascist Kyiv regime for the subjugation and violent assimilation of Donbass, a region with a vast Russian majority.

    ReplyDelete