Wednesday, June 15, 2016

for Debate - Tjen Folket Gramsci og MLM


 

01.06.2016
 Amil K, fra en canadisk MLM-gruppe, mener Gramscis teorier er nyttige for maoister og svært kompatible med maoismen (MLM).


Antonio Gramsci var en av grunnleggerne av det italienske kommunistpartiet (PCI) i 1921 og ble generalsekretær for partiet i 1924. Han var i en periode redaktør for partiets avis og satt i parlamentet. I 1926 ble han arrestert av fascistregimet til Mussolini, som utropte Gramsci til en av sine farligste fiender. Gramsci døde i fengsel i 1937, 46 år gammel.

Hans fengselsnotater (Prison Notebooks) regnes som hans viktigste politiske verker og her skriver han blant annet om forutsetninger og muligheter for revolusjon i Europa. Gramsci var revolusjonær kommunist, han var leninist og tilhenger av Stalin. Men etter krigen ble han brukt av høyrefløyen i det italienske kommunistpartiet, til å legitimere deres reformistiske teori og praksis. Gramsci er også svært populær hos en del liberale borgerlige akademikere og brukes aktivt på mange universiteter.

Tekstene hans fra fengsel er skrevet på en spesiell måte. Dels fordi de er skrevet under elendige forhold. Han hadde ikke fri tilgang på bøker, skrivesaker, arbeidslys og så videre. Dels fordi de skulle passere sensuren i fengsel. Dette er kanskje årsaken til at både reformister og revolusjonære kan finne holdepunkter i dette verket. For ikke bare reformister vil promotere Gramsci. Både i Italia og i andre land, vil revolusjonære og maoister løfte fram Gramsci både som en helt for arbeiderklassen og som en kommunistisk teoretiker.

Den maoistiske gruppa Revolutionary Initiative (RI) i Canada, har publisert en serie artikler om Gramscis teorier i maoistisk lys. I artikkelen It’s Time to Jailbreak Gramsci, av Amil K fra denne gruppa, skriver forfatteren at Gramscis notater lenge var utilgjengelige for folk før de først ble pakket inn i revisjonismen til de såkalte eurokommunistene (reformistene i europeiske kommunistpartier etter krigen) og at tankene hans ble ytterligere rensa for kommunistisk målsetning av liberale akademikere.

Amil K mener Gramscis teorier, på bakgrunn av dette, i for liten grad har hatt innflytelse på kommunistisk strategi på 1900-tallet. Og han sier det er på tide bryte Gramsci fri fra det fengselet teoriene hans er satt i av borgerlig akademia.

Amil K sier at han vil bygge videre på maoistpartiene RCP (Canada) og (n)PCI (Italia), som begge mener kommunistene på 20-tallet hadde feil strategi for revolusjon. De mener denne bevegelsen hovedsaklig bygget på «Oktoberveien» (fra den russiske Oktoberrevolusjonen), også kalt «Opprørsstrategien», der man skulle prioritere legalt politisk arbeid fram til en generell og omfattende krise la veien åpen for et opprør i byene og en rask maktovertagelse. Altså slik mange kommunister fortsatt ser for seg som den eneste veien til sosialismen. Mot denne setter de nevnte MLM-partiene Maos strategi for langvarig folkekrig (PPW er den engelske forkortelsen). Etter Oktoberrevolusjonen var det flere revolusjonsforsøk inspirert av denne, blant annet i Tyskland i 1919, men alle disse endte i blodige nederlag.

I teksten Revolusjonen kommer ikke har Tjen Folket skrevet at det på mange måter er en misforståelse at den russiske revolusjonen skjedde plutselig og raskt, og at det egentlig var en langtrukken både politisk og militær kamp – sjøl om den var relativt mer kortvarig enn for eksempel den kinesiske folkekrigen, og i alle fall dagens 40 år gamle folkekriger i India og på Filippinene. Også vi avviser tanken om en revolusjon som «bare» kommer NÅR krisa i kapitalismen blir djup nok. Vi mener det er idealistisk å tro at man kan bygge alle nødvendige maktorganer og militære organisasjoner helt plutselig når alle forholda er perfekte. I sin natur må det ta lang tid å bygge de nødvendige organisasjonene for at arbeiderklassen skal ta makta.

Amil K mener Gramsci sto i spissen for å formulere en mer oppdatert strategi for å føre revolusjonen videre i landa der kapitalismen og borgerskapets innflytelse (deres hegemoni) var mer utvikla. Han mener Gramsci bygger på Lenins teori om staten, men går mye lenger enn Lenin – at den både er fortsettelse av og brudd med leninismens statsteori. Gramsci inkluderte det borgerlige «sivilsamfunnet» i sin teori om den borgerlige staten. Amil K mener dette legger til rette for en strategi som er mer langvarig, uten at det må forveksles med reformistisk, for å akkumulere proletariatets revolusjonære styrker.

Amil K mener at sjøl om det er 80 år siden Gramscis tid og det er store forskjeller, så likner den mye på vår egen situasjon. Gramsci forsøker å behandle den kommunistiske bevegelsen etter en bølge av mislykka opprør. Og den internasjonale kommunistbevegelsen hadde enda ikke oppsummert årsaker og konsekvenser av disse nederlagene. Han trekker vel en parallell til våre dager, der nye bølger med revolusjoner (etter den andre verdenskrig) ble avløst av en bølge kontrarevolusjoner (Sovjet 1956, Kina 1976) og der nye folkekriger er blitt avløst av nye tilbakeslag (Peru, Nepal).

Les alle tekstene til RI om Gramsci og MLM her.


Tjen Folket
24.05.2016

No comments:

Post a Comment